Ochrana osobnÍch ÚdajŮ
0
logo benda

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace v souladu s evropským nařízením na ochranu osobních údajů č. 2016/679.

Smyslem tohoto sdělení je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje webová stránka Prague Sinfonia Orchestra, jakožto zpracovatel osobních údajů, shromažďuje a jak s nimi nakládá.

Společnost Prague Sinfonia Orchestra vždy věnovala pozornost důvěrnosti a ochraně osobních údajů svých zákazníků. V souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), poskytujeme uživatelům následující informace o zpracování osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Prague Sinfonia Orchestra prohlašuje, že zpracovává osobní údaje, sebrané přímo z webové stránky www.praguesinfonia.com a z e-mailových adres Prague Sinfonia Orchestra, za účelem uspokojení specifických požadavků svých uživatelů (například žádostí o informace atd.).

Uživatel svobodně poskytuje své osobní údaje prostřednictvím online formulářů, za účelem žádosti o informace, zasílání informativních materiálů či jiných typů sdělení.

Vyplnění kontaktního formuláře a/nebo zaslání e-mailů na adresy uvedených v různých částech webové stránky, stejně jako na jakoukoli jinou e-mailovou adresu Prague Sinfonia Orchestra, může vyústit v následné zpracování adresy odesílatele, nezbytnou ke zodpovězení dané žádosti, jakož i dalších osobních údajů obsažených v dané zprávě. Zpracování vychází ze zásady uvedené v článku 6 daného nařízení, podle něhož je zpracování osobních údajů povoleno, pokud je nezbytné k naplnění služby požadované uživatelem.

Poskytnutí výše uvedených údajů je nepovinné, nicméně nezbytné pro vyhovění vaší žádosti, protože bez těchto údajů by daná služba nemohla být zajištěna.

S výslovným souhlasem může být poskytnutí osobních údajů vyžadováno pro propagační, obchodní a profilovací účely.

DRUHY SBÍRANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek mohou být jednak ty, které uživatel poskytuje prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailové adresy a obvykle se týkají osobních a kontaktních údajů, jednak obsahují sdělení, které si uživatel přeje zaslat správci údajů.

Kromě běžných údajů poskytovaných přímo a záměrně uživatelem jsou počítačovými systémy a softwarovými procesy, probíhajícími na webové stránce, požadovány při obvyklém fungování některé osobní navigační údaje, jejichž přenos je implicitně zahrnut v komunikačních protokolech internetové sítě. Tyto informace nejsou sbírány za účelem jejich propojení s totožností zúčastněné strany, ale s tím, aby byla umožněna identifikace uživatelů způsobem obvyklým pro procesy zpracování a datová úložiště třetích stran. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných návštěvníky webu a další parametry týkajících se operačního systému a IT prostředí uživatele. Tyto údaje se používají výhradně k získání anonymních statistických dat o využívání webu a ke kontrole jeho správného fungování. Údaje mohou být použity k vyšetřování odpovědnosti v případě možných kybernetických zločinů proti dané webové stránce.

Pro více informací se prosím seznamte se Zásadami o zpracování cookies.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje jsou zpracovávány především automatizovanými nástroji a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.

Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí vhodných bezpečnostních opatření, jež jsou vyžadována Evropským nařízením o ochraně osobních údajů 2016/279, tak, aby bylo zabráněno ztrátě údajů, jejich neoprávněnému či nesprávnému použití či neoprávněnému přístupu.

Zpracováním osobních údajů ve vztahu se službami webové stránky www.praguesinfonia.com je prováděno pověřenými interními zaměstnanci či osobami, které jsou zodpovědné za příležitostnou údržbu webové stránky.

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám probíhá jednak za účelem zasílání informací či komerčních sdělení naším jménem, jednak s cílem poskytnout službu požadovanou uživatelem.

Osobní údaje uživatelů budou dále zpracovávány jen důvěryhodnými zpracovateli, kteří poskytují specifické služby, jako je servisní či IT podpora.

Žádné údaje shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek nebudou dále šířeny.

ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Vyzýváme uživatele, aby vzali na vědomí, že tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky, na které se naše zásady zpracování osobních údajů nevztahují. Návštěvníci našeho webu mohou být přesměrováni na webové stránky třetích stran, kde získají více informací o eventech, slevách či službách, Prague Sinfonia Orchestra však nenese žádnou zodpovědnost za to, jak servery třetích stran osobní údaje shromažďují či spravují. Doporučujeme, aby si uživatelé zkontrolovali zásady zpracování osobních údajů u každé z třetích stran, ke které se dostanou prostřednictvím www.praguesinfonia.com, aby věděli, k čemu jsou jejich údaje používány.

POUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Prague Sinfonia Orchestra rovněž používá odkazy na sociální média, které vedou na servery provozujících společností, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Prague Sinfonia Orchestra tyto společnosti nezastupuje ani nenese žádnou zodpovědnost za přesnost či za jiný aspekt informací uvedených na jejich stránkách. Odkazy na weby třetích stran nemohou být chápány jako potvrzení platnosti jejich produktů či služeb, ať už ze strany Prague Sinfonia Orchestra, či samotných třetích stran. Prague Sinfonia Orchestra neprohlašuje ani neposkytuje záruku na to, jakým způsobem jsou na webových stránkách třetích stran ukládány osobní údaje. Uživatelé jsou vyzýváni, aby si pečlivě zkontrolovali zásady ochrany osobních údajů u třetích stran, aby měli přehled o možném použití jejich osobních údajů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které uživatelé poskytují prostřednictvím e-mailové adresy či přes webové stránky, budou uchovány společností Prague Sinfonia Orchestra jen po dobu nezbytnou ke splnění daného požadavku.

Osobní údaje poskytnuté pro propagační a marketingové účely budou uchovány, dokud uživatel svůj souhlas neodvolá.

PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRAN

V souladu s nařízením EU 679/2016 jsou zaručena následující práva: právo požádat zpracovatele o přístup k osobním údajů (čl. 15), právo na jejich opravu (čl. 16), právo na výmaz či být zapomenut (čl. 17), právo na omezení jejich zpracování (čl. 18), právo na přenositelnost údajů (čl. 20) nebo právo vznést námitku proti jejich zpracování (čl. 21) a také právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22).

Rovněž je zaručeno právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl. 77), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů porušuje zpracovatel toto nařízení.

ZMĚNY ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prague Sinfonia Orchestra si vyhrazuje právo v případě nutnosti změnit tyto zásady zpracování osobních údajů. Vyzýváme uživatele, aby změny kontrolovali pravidelně.